Aktuelt
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Produksjonsavgift på laks og ørret er fullt mulig
Publisert: 10.09.2017

En ny rapport fra Kontali Analyse viser at det ikke er noe i veien for å raskt innføre en produksjonsavgift på oppdrettsfisk, som betaling for bruken av kommunenes sjøarealer. Det kan bety mange millioner kroner til kommunene som huser oppdrettsnæringen.

Dette er en viktig rapport som tydelig viser at produksjonsavgiften kan komme på plass raskt. Det er viktig for oss vertskommunene, som har en krevende jobb med å huse denne viktige næringen i dag, sier styreleder i Nettverk for fjord- og kystkommuner (NFKK) og Hitra-ordfører Ole L. Haugen.

Det er NFKK som har bedt analyseselskapet Kontali utrede hvordan en produksjonsavgift kan utformes og innføres. Stortinget vedtok i juni at regjeringen skulle utrede en produksjonsavgift for laks og ørret. En slik avgift kan gi rundt 250 millioner kroner (2,5 prosent av utbyttet til eierne) i inntekt til kommunene som huser næringen, og er ment som en form for leie for bruk av arealene til kommunene.

Det har likevel hersket tvil om det ville la seg gjøre å innføre avgiften, etter at representanter fra FrP og Høyre har antydet at vedtaket vil være i strid med internasjonale forpliktelser. Representanter fra regjeringspartiene har i tillegg hevdet at avgiften er vanskelig å innføre og fordyrende for oppdrettsnæringen. Disse påstandene avvises klart i rapporten.

Som ordfører har jeg lest mange rapporter, og sjeldent har jeg sett en rapport som har vært så krystallklar i sine anbefalinger. Alle påstander fra fiskeriminister Per Sandberg avvises i rapporten, sier Haugen.
I rapporten peker Kontali på at den nødvendige infrastrukturen og organiseringen for å kreve inn avgiften allerede eksisterer og kan brukes.

«Norge har allerede en eksportavgift på fisk og fiskevarer. Beregningen av denne avgiften skjer hos Tolletaten på bakgrunn av tolldeklarasjoner der eksport av fisk og fiskevarer har en egen avgiftstype med fire avgiftsgrupper. Skatteetaten har ansvaret for innkrevingen av eksportavgiften på bakgrunn av avgiftstypen og grunnlaget i tolldeklarasjonene. Etter vår vurdering bør det enkelt kunne opprettes en ny avgiftstype eller - gruppe for produksjonsavgiften slik at beregning og innkreving raskt kan implementeres i det eksisterende systemet», skriver de.

Kontali skriver også at en ny avgift ikke bør skille mellom helfisk og bearbeidet fisk, og at den da vil være i tråd med EØS-reglementet. Rapporten og de juridiske utredninger viser også at en slik avgift ikke vil være i strid med WTO's bestemmelser. Analyseselskapet anbefaler videre, slik Stortingets næringskomite har foreslått, at avgiften i sin helhet tilfaller kommunene.

Dette er solide og tydelige anbefalinger, som er godt underbygde. Kontali har gjort utregniner som vi håper kan være nyttige for departementet også. Konklusjonen er uansett klar: Det er ingen grunn til ikke å innføre produksjonsavgift på laks og ørret slik at kommunen får sin rettmessige, men en helt marginal del av verdiskapingen i havbruksnæringen, sier Haugen.

Nivået på avgiften er ikke ulik andre land det er naturlig å sammenligne seg med og de eventuelle praktiske sidene ved å innføre en slik avgift er små, viser rapporten. Både Skottland og Chile har en avgift som betaling for utleie av sjøareal til lakseoppdrett.

Dette viser det vi har hevdet hele tiden, poengterer Ole L. Haugen og fortsetter: Nå forventer vi at statsråden slutter med å trenere Stortingets vedtak og følger opp flertallets vilje i Stortinget.

(Pressemelding fra NFKK (Nettverk fjord- og kystkommuner) datert 5. september 2017)

Les rapporten her


Gi din kommentar !
Lagrede kommentarer:
Ingen kommentarer lagret
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene:
Innspill til dialog
Vikna kommune:
Byåsen - Gatelys og fortau
Lagt inn 01.11.18
Gunn Ingebrigtsen:
varmtvannsbassenget
Lagt inn 29.10.18
Siri Beate Sund:
Gatelys og fortau i Byåsveien
Lagt inn 08.10.18
Rørvik svømmehall:
Rørvik svømmehall - åpningstider
Lagt inn 25.09.18
Trond Christensen:
Åpningstid helg?
Lagt inn 15.09.18
Nyhetsarkiv
Vikna folkebibliotek - Åpningstider i jula (10.12.2018)
Kulturskolens juleforestilling 13. desember (10.12.2018)
Gatelys i Vikna (5.12.2018)
Listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019 (4.12.2018)
Ledig driftsavtalehjemmel for fysioterapeut (4.12.2018)
Ledige stillinger i Helse- og sosialetaten (4.12.2018)
Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier - utlysning for 2019 (4.12.2018)
Innføring av pakkeforløp for psykisk helse og rus fra 01.01.2019 (27.11.2018)
Vikna kommunes Budsjett 2019 og Økonomiplan 2019 - 2022 - Rådmannens forslag (21.11.2018)
Detaljreguleringsplan Austafjord barnehage (15.11.2018)
Vil du bidra til en bedre oppvekst for barn og unge i Ytre Namdal - Bli med på idedugnad 21. november (13.11.2018)
Flerengstrand - Utlegging til offentlig ettersyn og høring av søknad - Økt produksjon i lakseslakteriet til Nils Williksen AS - Vikna kommune (12.11.2018)
Mobbeombud i Trøndelag (7.11.2018)
Jodtabletter ved atomulykker (7.11.2018)
Audiograf Sigrid Fløan Solum kommer til Vikna (7.11.2018)
Se hele arkivet