Aktuelt
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Prinsippvedtak om bruk av utbyggingsavtaler i Vikna kommune
Publisert: 13.11.2014

Kommunestyret i Vikna vedtok i PS 74/14 at en ønsker å innføre krav om utbyggingsavtaler med hjemmel i pbl § 17-2 og i samsvar med saksutredningen. Forslaget legges ut til offentlig ettersyn i 4 uker før det fremmes til endelig behandling i kommunestyret.
Høringsfrist settes til 19.12.2014.


Forslaget er basert på følgende premisser:
1. I henhold til plan- og bygningsloven § 17-2 fattes det herved vedtak om bruk av utbyggingsavtaler i Vikna kommune.

2. Utbyggingsavtaler kan benyttes i hele kommunen.

3. Utbyggingsavtaler skal normalt benyttes for 10 boenheter eller flere.

4. Utbyggingsavtale skal normalt benyttes ved utbygging av 10 eller flere fritidsboliger/-enheter som skal benyttes til fritids- eller næringsformål.

5. Utbyggingsavtale skal normalt brukes når det utvikles næringsområder større enn 5 dekar, bygges næringsbygg større enn 500 m2 T-BRA eller anlegg/prosjekter uansett formål på mer enn 10 millioner kroner.

6. Kommunen kan kreve fortrinnsrett til inntil 20 % av boenhetene/boligene/tomtene til markedspris.

7. Utbyggingsavtaler kan inneholde vilkår om gjennomføring av tiltak nedfelt i kommuneplanens arealdel og reguleringsplan.

8. Kommunalteknisk infrastruktur skal bygges ut i henhold til de standarder og den kapasitet kommunen krever. Oppdatert informasjon om dette skal være tilgjengelig på kommunens hjemmesider.

9. Utbygger skal dekke de feltinterne kostnader for utbygging av infrastruktur, og i tillegg hele eller deler av kostnadene for øvrig infrastruktur som må opparbeides eller oppgraderes som følge av utbyggingen (vei, gang- og sykkelvei, parkering, vann- og avløp, energi, grøntstruktur, felles byrom, gang- og turløyper, skiløyper mv.).

10. Alle utbyggingsavtaler vedtas endelig av kommunestyret.

Saksframlegg og vedtak i PS 74/14 behandlet av kommunestyret i møte 30.10.14

Gi din kommentar !
Lagrede kommentarer:
Ingen kommentarer lagret
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene:
Innspill til dialog
Serviceavdelingen:
Svar vedr sommerjobb for ungdom
Lagt inn 03.06.18
Fouad Aljoudi:
sommerjobb ungdom
Lagt inn 23.05.18
Teknisk etat:
Drikkevann - Rørvik
Lagt inn 14.03.18
Odd Jarle Fjeldstad:
Vannkvalitet
Lagt inn 13.03.18
Knut Arne Valø:
Jegerprøvekurs uke 9
Lagt inn 05.02.18
Nyhetsarkiv
Hege Sørlie blir ny rådmann i Nærøysund kommune (22.6.2018)
Ledig stilling i PPT (14.6.2018)
Lyst til å være fritidskontakt? (13.6.2018)
Vikna kulturskole 2018/19 (11.6.2018)
Oppheving av forbud mot all bruk av åpen ild (7.6.2018)
Høring - Forslag til endring i forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyr (7.6.2018)
Varsel om igangsatt planarbeid for detaljregulering Nylandet (7.6.2018)
Utviklingsprosjekt i sang og musikklivet i Ytre Namdal – DIAFON (3.6.2018)
Rørvik Fisk AS – søknad om tillatelse til etablering av lokalitet for fangstbasert akvakultur – Småholman i Vikna kommune – Offentlig ettersyn (3.6.2018)
Ledig stilling som kommunikasjons- og omdømmerådgiver (29.5.2018)
Ledig fagarbeider-/assistentstillinger ved Rørvik Skole (25.5.2018)
FORBUD MOT ALL BRUK AV ÅPEN ILD (25.5.2018)
Ledige stillinger som vernepleiere (23.5.2018)
Ledige stillinger ved teknisk etat (23.5.2018)
Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage - Barnehageåret 2018/2019 (16.5.2018)
Se hele arkivet