Aktuelt
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Prinsippvedtak om bruk av utbyggingsavtaler i Vikna kommune
Publisert: 13.11.2014

Kommunestyret i Vikna vedtok i PS 74/14 at en ønsker å innføre krav om utbyggingsavtaler med hjemmel i pbl § 17-2 og i samsvar med saksutredningen. Forslaget legges ut til offentlig ettersyn i 4 uker før det fremmes til endelig behandling i kommunestyret.
Høringsfrist settes til 19.12.2014.


Forslaget er basert på følgende premisser:
1. I henhold til plan- og bygningsloven § 17-2 fattes det herved vedtak om bruk av utbyggingsavtaler i Vikna kommune.

2. Utbyggingsavtaler kan benyttes i hele kommunen.

3. Utbyggingsavtaler skal normalt benyttes for 10 boenheter eller flere.

4. Utbyggingsavtale skal normalt benyttes ved utbygging av 10 eller flere fritidsboliger/-enheter som skal benyttes til fritids- eller næringsformål.

5. Utbyggingsavtale skal normalt brukes når det utvikles næringsområder større enn 5 dekar, bygges næringsbygg større enn 500 m2 T-BRA eller anlegg/prosjekter uansett formål på mer enn 10 millioner kroner.

6. Kommunen kan kreve fortrinnsrett til inntil 20 % av boenhetene/boligene/tomtene til markedspris.

7. Utbyggingsavtaler kan inneholde vilkår om gjennomføring av tiltak nedfelt i kommuneplanens arealdel og reguleringsplan.

8. Kommunalteknisk infrastruktur skal bygges ut i henhold til de standarder og den kapasitet kommunen krever. Oppdatert informasjon om dette skal være tilgjengelig på kommunens hjemmesider.

9. Utbygger skal dekke de feltinterne kostnader for utbygging av infrastruktur, og i tillegg hele eller deler av kostnadene for øvrig infrastruktur som må opparbeides eller oppgraderes som følge av utbyggingen (vei, gang- og sykkelvei, parkering, vann- og avløp, energi, grøntstruktur, felles byrom, gang- og turløyper, skiløyper mv.).

10. Alle utbyggingsavtaler vedtas endelig av kommunestyret.

Saksframlegg og vedtak i PS 74/14 behandlet av kommunestyret i møte 30.10.14

Gi din kommentar !
Lagrede kommentarer:
Ingen kommentarer lagret
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene:
Innspill til dialog
Joar Sæternes:
Anbefaling
Lagt inn 18.07.17
Jens erik kjønsø:
Mobildekning
Lagt inn 26.06.17
TK:
Feil i tekst rettet
Lagt inn 28.04.17
Kristen Høyforslett:
Feil i tekst
Lagt inn 28.04.17
Vikna kommune:
Jobbsøking
Lagt inn 01.03.17
Nyhetsarkiv