Aktuelt
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Høring - Kulturminneplan for Vikna kommune
Publisert: 18.10.2019

I medhold av plan- og bygningslovens § 11-14 legges forslag til kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø ut til høring og offentlig ettersyn. Planen er en delplan av kommuneplanen sin samfunnsdel

Vedtak ble fattet i hovedutvalg for næring, kultur og miljø 17.10.2019.

Frist for innspill til planforslaget er 29. november 2019.
Vi oppfordrer alle til å komme med innspill til planen.Saksdokumenter vil være tilgjengelig på:
Servicetorget Vikna kommune - Rørvik samfunnshus
Biblioteket - Rørvik og Austafjord
Vikna kommune sin hjemmeside - www.vikna.kommune.no

Skriftlige innspill eller merknader sendes:
Vikna kommune, Postboks 133, Sentrum 7901 RØRVIK
Eller på e-post til: vikna@vikna.kommune.no

Spørsmål kan rettes til:
Rådgiver Einar Strand - tlf. 95 85 07 51 eller e-post: einar.strand@vikna.kommune.no

FORMÅL MED PLANEN

Øke kunnskapen
Kulturminneplan skal bidra til å øke kunnskapen og engasjementet rundt kulturminner, og være kommunens verktøy for videre kulturminnearbeid i Nærøysund/Vikna. Å sikre et godt grunnlag og en egen politikk for kommunens kulturminner og kulturmiljøer vil være besparende også i annet planarbeid og i kommunens øvrige virksomhet.

Kulturminner og lokalhistorie er med på å sette kommunen på kartet. Økt attraktivitet styrker reiseliv og andre næringer som kan utvikle gode tilbud basert på kulturarven. Dette bidrar til merkevarebygging, styrking av lokal stedskarakter og attraktivitet som ramme rundt ulike aktiviteter.

Hjelp og støtte
Kulturminneplanen skal også gi eiere av kulturminner større mulighet for hjelp og støtte til bruk og vedlikehold. Kulturminner som er prioritert i kommunal plan, blir prioritert ved tildeling av midler fra Kulturminnefondet. Planen omhandler kulturminner fra både eldre og nyere tid. Hovedvekten ligger likevel på kulturminner fra nyere tid, dvs. slike som ikke allerede er sikret gjennom annet lovverk. Det er lagt vekt på å finne frem til miljøer der kulturminner inngår i en større sammenheng.

Tiltak
Planen har en egen handlingsdel som viser hvordan arbeidet med kulturminner skal følges opp de neste årene. Denne er tenkt revidert årlig. Handlingsdelen inneholder tiltak som er rettet mot formidling, registrering og forvaltning.

Planen omhandler følgende tema:
- Kyst og fiskerihistorie
- Handel og handelssteder
- Fyr
- Kulturlandskap og landbruk
- Møller
- Kirker og kirkesteder
- Skole- ungdom og bedehus
- Krigsminner
- Samferdsel og kommunikasjon
- Samiske kulturminner
- Rørvik sentrum og sentrumsutvikling

Innenfor hvert tema er det valgt ut miljøer og enkeltminner som vi mener har særlig stor betydning for lokal historie og identitet, og i handlingsdelen pekes det på hvordan de bør behandles i planperioden.

Høringsdokumentene kan lastes ned her:
Kulturminneplan for Vikna kommune - Høringsdokument

Vedtak i hovedutvalg for næring, miljø og kultur av 17.10.2019

Gi din kommentar !
Lagrede kommentarer:
Ingen kommentarer lagret
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene:
Innspill til dialog
Teknisk etat:
Sykkel/gangveg fra Rørvik til Marøya
Lagt inn 16.12.19
jon sandow:
sykkel/gangveg rørvik til marøya
Lagt inn 22.11.19
Teknisk etat:
Rundkjøring
Lagt inn 23.10.19
Guttorm Ingebrigtsen:
Rundkjøring
Lagt inn 03.10.19
Ingunn Lysø:
Svar vedr nytt gatenavn
Lagt inn 19.09.19
Nyhetsarkiv
Vikna kommunes hjemmeside oppdateres ikke etter 01.01.2020 (31.12.2019)
God Jul og Godt Nytt År (23.12.2019)
Vikna legekontor - Åpningstider i jula (23.12.2019)
Varsel om oppstart av planarbeid – Kråkøya – del av sone 7 – detaljregulering (17.12.2019)
Forebygging norovirus (5.12.2019)
Nærøysund kommune - Årsbudsjett 2020 drift og investering. Økonomiplan 2020-2023 (4.12.2019)
Frivillighetens dag (4.12.2019)
Vikna kulturskole (3.12.2019)
Vikna folkebibliotek - Åpningstider i jula 2019 (29.11.2019)
Frist for saksbehandling i Vikna og Nærøy kommune i 2019 (29.11.2019)
Ledig stilling - PPT (29.11.2019)
Ledige stillinger innen Helse- og velferd (29.11.2019)
Personvernerklæring (29.11.2019)
Høring - Forskrift om vann og avløpsgebyrer for Nærøysund (14.11.2019)
Kunngjøring (11.11.2019)
Se hele arkivet