Aktuelt
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Godkjente reguleringsplaner - kunngjøring
Publisert: 08.12.2014

Godkjenning av reguleringsplaner med bestemmelser og planbeskrivelse, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12.

Reguleringsplan Alfheim- Kvernhusbekken m/Engasvegen og Fossaahaugen - omregulering for Engasvegen boligpark , detaljregulering
Vikna kommunestyre har i møte 28.02.2013, sak 14/13, vedtatt reguleringsplan for Engasvegen boligpark.

Reguleringsplanen er en omregulering fra forretning, kontor m.v. til boligbebyggelse, med tilhørende utearealer/lekearealer, parkering og veier. Det er planlagt 4 rekkehus med seks boliger i hver, i 2 etasjer med hems. Planområdet er på 6,0 da.

Reguleringsplan Nærøysund Panorama, detaljregulering
Vikna kommunestyre har i møte 20.03.2013, sak 19/13, vedtatt reguleringsplan for Nærøysund Panorama.

Reguleringsplanen omfatter område med utfylling i sjø mellom Rørvik Sentrum og Nærøysundbrua, sørvest for Høylandet Auto AS, formål bolig/forretning/kontor: Bygning i 4 etasjer med tilhørende parkeringsplasser, intern adkomstvei, parkanlegg/grøntområder og uteoppholdsarealer, og tilhørende infrastruktur som vei, holdeplass, gang/sykkelsvei, samt turvei/strandpromenade. Totalt areal er på 22,14 da. Strandlinjen langs fylkesveien inngikk tidligere i reguleringsplan Nyvegen som trafikkområde.

Reguleringsplan Sjøhaugen, detaljregulering
Vikna kommunestyre har i møte 28.11.2013, sak 19/13, vedtatt reguleringsplan for Sjøhaugen.

Planområdet er på 314,2 da og ligger på begge sider av Fv. 770 - sørvest for Nærøysund bru. Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for bygging av 50 nye eneboliger og 53 boligenheter i rekkehus med tilhørende lekeplasser, nærmiljøanlegg, tekniske anlegg/veigrunn og en barnehage. I tillegg omfatter planområdet 14 stk. eksisterende boliger og et eksisterende forretningsområde. Det er avsatt tre områder for eksisterende naust.

Felles for regulerngsplanene
Reguleringsplanene er påklaget av naboer/gjenboere, klagene ble ikke tatt til følge av kommunestyret. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har stadfestet kommunens vedtak, vedtakene er endelig og kan ikke påklages videre i forvaltningen, jf. forvaltningsloven § 28.

Ovenenvnte reguleringsplaner medfører ikke ekspropriasjon/innløsning etter plan- og bygningsloven § 15-2.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-3, fra nabo eller gjenboer, rettes mot den som er eier av byggetomt når den skal bebygges.

Reguleringsplanene med plankart, bestemmelser, planbeskrivelse, vedtak og klagebehandling legges ut under kunngjøringer her på Vikna kommune sine hjemmesider.
Gi din kommentar !
Lagrede kommentarer:
Ingen kommentarer lagret
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene:
Innspill til dialog
Serviceavdelingen:
Svar vedr sommerjobb for ungdom
Lagt inn 03.06.18
Fouad Aljoudi:
sommerjobb ungdom
Lagt inn 23.05.18
Teknisk etat:
Drikkevann - Rørvik
Lagt inn 14.03.18
Odd Jarle Fjeldstad:
Vannkvalitet
Lagt inn 13.03.18
Knut Arne Valø:
Jegerprøvekurs uke 9
Lagt inn 05.02.18
Nyhetsarkiv
Ledig stilling - Psykiatrisk sykepleier (24.6.2018)
Ledig stilling - Controller (24.6.2018)
Visit Namdal (24.6.2018)
Demensplan 2018 – 2021 – Vikna kommune - Høring (24.6.2018)
Hege Sørlie blir ny rådmann i Nærøysund kommune (22.6.2018)
Ledig stilling i PPT (14.6.2018)
Lyst til å være fritidskontakt? (13.6.2018)
Vikna kulturskole 2018/19 (11.6.2018)
Oppheving av forbud mot all bruk av åpen ild (7.6.2018)
Høring - Forslag til endring i forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyr (7.6.2018)
Varsel om igangsatt planarbeid for detaljregulering Nylandet (7.6.2018)
Utviklingsprosjekt i sang og musikklivet i Ytre Namdal – DIAFON (3.6.2018)
Rørvik Fisk AS – søknad om tillatelse til etablering av lokalitet for fangstbasert akvakultur – Småholman i Vikna kommune – Offentlig ettersyn (3.6.2018)
Ledig stilling som kommunikasjons- og omdømmerådgiver (29.5.2018)
Ledig fagarbeider-/assistentstillinger ved Rørvik Skole (25.5.2018)
Se hele arkivet