Aktuelt
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Ordførerens hjørne - desember 2008
Publisert: 24.12.2008 av Karin Søraunet

Karin Søraunet, ordfører i Vikna
Karin Søraunet, ordfører i Vikna
Ordfører Karin Søraunet har en fast spalte i Vikna Avisa der hun oppsummerer små og store hendelser, fra måneden som har gått. Her presenteres "ordførerens hjørne på nett".

Kjære Viknaværinger!
"Snart senker natten seg i stall og stue, solen har gått sin vei, skyggene truer. Inn i vårt mørke hus stiger med tente lys, St. Lucia."
Med sang ble kommunestyret møtt på sitt siste møte, av elever på musikk-og kulturskolen. I tillegg var det flott piano- og hornspill.
En bedre start på et møte skal en lete lenge etter. Det er artig at vi har så mange flinke unger, og en dyktig musikkskolerektor.


Det første jeg har lyst til å fortelle dere, er at jeg har vært på busstur sammen med skoleelever fra Hunnestad og Tjønnsøya. Det var elevene som mente jeg burde ta del i deres humpete hverdag på bussen. Og det var ingen tvil, veien var ikke direkte behagelig. Det er ikke vanskelig å forstå at elevene blir slitne. Elevene og bussjåfør var flinke til å gi meg innspill på hva som skulle vært gjort.
Svaret de fikk fra meg, at vi så langt har vært avventende i påvente av en avklaring rundt vindparken. Hvis det ikke blir en realitet må vi nok se litt nærmere på tiltak for denne veien.

Så en god nyhet, som mange har venta på lenge! Det er igjen blitt lys på Langsund brua. Takk til gode samarbeidspartnere bistått kommunen med dette.

Vi har altså hatt det siste kommunestyre for i år, der vi behandlet budsjett og økonomiplan. Dere er jo kjent med at vi hadde et krevende utgangspunkt der vi manglet vel så 5 millioner for å komme i balanse, før arbeidet startet. Rådmannen la fram et budsjettforslag med 2 mill i ubalanse. Parallelt hadde et politisk utvalg jobbet for å se på muligheter for besparelser. Jeg gjør en lang historie kort. Vikna kommunestyre har tidligere også evnet å stå sammen når det trengs. Årets budsjett ble faktisk enstemmig vedtatt. Etter en pause med diskusjon og samordning ble absolutt alle forslag vedtatt enstemmig. Min mening er at det var en styrke for oss, og at det er et tegn på vilje til ansvar. Jeg tror alle parti følte at de både fikk gjennomslag for noen av sine ting, samtidig som man måtte gi noe. Samtidig har vi en erkjennelse at våre innbyggere fortsatt vil merke at ikke forventinger kan innfris.
Jeg nevner for dere i en kortversjon noe av innholdet. Vi vedtok å i gangsette et prosjekt på sykestua der man øker opp bemanningen med 2 stillinger. Dette for å se om det vil få innvirkning for tjenesten til pasientene, for de ansatte og om det påvirker sykefravær. Her er det muligheter for ekstern medfinansiering.
Foreldrebetaling i kommunale barnehager og for musikk- og kulturskole videreføres som inneværende år. Foreldrebetaling i SFO økes med 10%.
Eiendomsskatten ble det vedtatt å ikke øke for kommende år. Ellers er økning av kommunale avgifter i størrelsesorden den generelle prisstigningen. Kommunestyret ønsker også å se på muligheten for samordning av PPT, barnevern og helsestasjon. Vi har bedt om en evaluering av den spesialpedagogiske undervisningen. Likedan en styrking av kirkelig fellesråd.
Det endelige vedtaket finner dere på kommunens hjemmeside, eller ved henvendelse til servicetorget.

Jeg synes det er et privilegium å være med å styre en kommune med mange kompetente og dyktige ansatte. Det er et privilegium å delta i et engasjert kommunestyre. Det er også et privilegium at den kommunale organisasjon stadig har endringsvilje og endringspotensiale.

Dere har kanskje fått med dere at det fra nyttår av blir mulighet for å få fagskoleutdanning innenfor merkantile fag på Vikna. I høst er det gjennomført en høgskoleutdanning her, hvor elevene kunne følge undervisningen ved høgskolen i Sør Trøndelag direkte. Her brukes nyutviklet teknologi, som betyr at du egentlig kan sitte hvor som helst i landet og følge undervisningen. Lyd og bilde sendes over internett. Jeg håper fagskolen kan oppnå offentlig godkjenning etter hvert. Bak dette prosjektet står YNVS og flere bedrifter. Jeg ber dere legge merke til at vi nå har ca. 250 ansatte i, la meg nå kalle det, finansnæringer. Det er ganske unikt at vi har fått disse etableringene, og jeg kjenner til at det også er muligheter for at dette antallet kan økes. Jeg opplever også at dette oppleves som attraktive og interessante arbeidsplasser som er med på å trekke folk til kommunen vår.

Så fikk vi så beskjed om at Vikna får sitt Vinmonopol. Det er vel omtrent 25 år siden at kommunestyre og næringsliv begynte å arbeide med dette.
Mange gleder seg over dette, mens andre er skeptisk og tenker på at dette vil få negative konsekvenser.
Som ordfører får jeg forholde meg til at det er ulike meninger, og selv om jeg gleder meg over vedtaket er det klart at jeg vet at mange har problemer på grunn av alkoholmisbruk. Dette er noe jeg tar på alvor. Vi har også et stort ungdomskull og en videregående skole. Så jeg kan skjønne at noen synes det da er merkelig å vise glede. Men jeg mener at denne etableringen er en faktor for å redusere bruk av illegal alkohol. Jeg håper man også kan se en nedgang etter hvert her hos oss. Enklere tilgang vil i utgangspunktet påvirke forbruket, men i og med vi har hatt pol i nabokommunen der også Viknaværingene er flittige kunder, tror jeg ikke vi vil merke en så stor effekt. I tillegg vil etableringen gi Rørvik et ganske komplett handelstilbud. Jeg skal følge nøye med i utviklingen etter hvert som butikken kommer på plass. Så får vi fortsatt arbeide viderefor å få på plass gode, rusfrie tilbud til ungdommen

Nord Trøndelag er tildelt 8 nye laksekonsesjoner som interessenter kan søke om å få kjøpe til en prislapp på 8 mill. pr.stk. Jeg håper selvfølgelig at de fleste kan komme vår region til del. Nytt denne gang er at fylkeskommunen skal gi sin uttalelse i forhold til søknadene og at fylkeskommunen skal ha 3 mill av kjøpesummen.
Regionrådet har diskutert dette på sitt siste møte. Vi finner det prinsipielt urimelig med en slik fordeling. Kommunene legger ned betydelige ressurser på å legge til rette for bruk av sjøareal, gjennom kartlegging, forundersøkelser og generelle forvaltingsoppgaver. Dette gjøres uten at det tilkommer den enkelte kommune noen betaling i form av avgift for bruken av disse arealene, eller store saksbehandlingsgebyr.
Det er viktig også å bemerke den avhengigheten som kystkommuner har i forhold til marin sektor og sysselsetting og inntekter knytta til denne. Det vil derfor være et viktig prinsipp at en avgiftsordning ikke skal legge en demper på bruken av kystsonen, men heller gjøre kommunene bedre i stand til å forvalte denne viktige ressursen på en god måte, som kommer flest mulig til gode i et totalt perspektiv. Det er også i denne sammenheng viktig å nevne andre store utfordringer i forhold til å kunne være en god og attraktiv vertskommune for aktører innen marin sektor, for eksempel så er standarden på vegnettet en stor utfordring med mye tungtransport i distriktet. Likedan er det utfordringer knytta til vannforsyning til slakteri- og foredlingsindustrien, en tjeneste som aktørene forventer skal være på plass i kommunen.
Vi vil be om et møte med fylkeskommunen for å diskutere hvordan disse inntektene også kan komme vertskommunene til nytte.

Da er tiden kommet for å ønske dere en velsignet jul, hver og en. Jeg håper dere får ei trivelig feiring. Se dere rundt, om det er noen som trenger et medmenneske akkurat nå, husk at verden har stort behov for vanlige mennesker som bryr seg.

Vennlig hilsen

Karin Søraunet
ordfører i Vikna

Kontakt:
Karin Søraunet - Mob: 918 040 95]
Gi din kommentar ! Lagrede kommentarer: Ingen kommentarer lagret
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene:
Innspill til dialog
[
jon sandow:
sykkel/gangveg rørvik til marøya
Lagt inn 22.11.19
Teknisk etat:
Rundkjøring
Lagt inn 23.10.19
Guttorm Ingebrigtsen:
Rundkjøring
Lagt inn 03.10.19
Ingunn Lysø:
Svar vedr nytt gatenavn
Lagt inn 19.09.19
Kjetil Hartviksen:
Gateadresse med nytt navn.
Lagt inn 10.09.19
Nyhetsarkiv