Flyktningtjenesten
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Om oss Kontakt Nyheter
Tidligere bosatte flyktninger i
Tidligere bosatte flyktninger i "Tradisjonsutvekslingsprosjektet" i regi av FOLK2
Målgruppe for Flyktningtjenesten er flyktninger, asylsøkere og familie-gjenforente som bosettes etter avtale mellom kommunen og integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) .
Flyktningtjenesten har overordna og koordinerende ansvar for bosetting og oppfølging av flyktningene. Flyktningene som skal bosettes i Vikna kommune kommer fra forskjellige asylmottak i Norge eller direkte som overføringsflyktninger via FN.

  Flyktningtjenestens oppgaver:
 • Klargjøre og tildele boliger for første gangs bosetting i samarbeid med Vikna kommunale Boligutleie
 • Bistå praktisk og økonomisk til etablering i bolig
 • Oppfølging i forhold til bolig
 • Informere om introduksjonsordningen, rettigheter og plikter
 • Hjelp til godkjenning av kompetanse
 • Kartlegge flyktningens kompetanse og ferdigheter
 • Utarbeidelse og oppfølging av individuell kvalifiseringsplan i samarbeid med flyktningen, voksenopplæring og NAV
 • Generell veiledning vedrørende norske forhold
 • Koordinator for arbeidet med flyktninger for instanser som skole, helse og omsorg, kultur, frivillige lag og organisasjoner, næringsliv
 • Skaffe oversikt over tilgjengelige tolker

  Introduksjonsordningen:
  Introduksjonsordningen skal bidra til en lettere og raskere integrering av nyankomne flyktninger til det norske samfunnet. Alle kommuner som bosetter flyktninger har plikt til å tilby introduksjonsprogrammet. Deltakelse i kommunale introduksjonsprogram er obligatorisk for flyktningene. Formålet med introduksjonsordningen er å styrke nyankomne flyktninger mulighet for deltakelse i yrkes og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet.
 • Rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram gjelder for nyankommet utlending mellom 18 og 55 år som har behov for grunnleggende kvalifisering og som er bosatt etter avtale mellom kommune og utlendingsmyndighetene.
 • Programmet kan vare inntil to år eller i særlige tilfeller inntil tre år.
 • Programmet skal være helårig og på full tid.
 • Deltakeren mottar introduksjonsstønad.
 • Hver deltaker skal ha en individuell plan som tar utgangspunkt i en kartlegging av deltakerens opplæringsbehov. Planen skal minst inneholde programmets start og tidsfaser samt en beskrivelse av tiltakene i programmet.
 • Programmet skal gi grunnleggende ferdigheter i norsk, grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv og forberede for deltakelse i yrkeslivet.


Rett og plikt til norskopplæring
Voksne innvandrere med en oppholdstillatelse som danner grunnlag for varig bosettingstillatelse har rett og/eller plikt til å gjennomføre 300 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Opplæringen skal styrke innvandreres mulighet til å kunne delta aktivt i arbeids- og samfunnslivet. Norsk er viktig for å kunne forstå og bli forstått, for å få jobb, utdanning og for å kunne delta i samfunnet.

Kontakt:
Flyktningtjenesten har kontor i 2. etasje i Rørvik Samfunnshus.
Åpningstid er 09.00 til 15.00
Flyktningkonsulent:
Rita Marie Nordheim, tlf 99 55 88 35
Rita.nordheim@vikna.kommune.no
flyktningkonsulent@vikna.kommune.no

Programveileder Liv Margrethe Johnsen
TLF: 95792201
Liv-Margrethe.Johnsen@vikna.kommune.no

Programveileder Kristin Barø Bondø
TLF: 47840709
kristin-baro.bondo@vikna.kommune.no

Informasjon:
Plan for flyktningarbeidet i Vikna kommune 2010-2014

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (Introduksjonsloven)

IMDI har gitt ut en bok for deg som er ny i Norge:
Ny i Norge

KONTAKTPERSON
Nordheim, Rita Marie
Tlf.: 74 39 33 27 / 99 55 88 35
E-post:
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene: