Bo- og servicesentret
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Om oss Kontakt
Vikna bo og servicesenter

Drift
Vikna bo- og service er et døgnbemannet bo- og servicesenter drevet i kommunal regi.

Telefon: 74393350
Adresse: Elvegata 30, 7900 RØRVIK

Tjeneste
Tjenester er tilrettelagt spesielt for personer med lettere tap av funksjonsevne på det fysiske, psykiske og sosialte plan.

Personalet bistår den enkelte slik at de selv kan være i stand til å ivareta sine behov for:
  • Daglig personlig hygiene
  • Daglig stell og pleie
  • Ukentlig bad / dusj
  • God døgnrytme
  • Faste måltider
  • Sosialt samvær med andre
  • Kontakt og oppfølging i forhold til lege, fysioterapeut mm


Driften vektlegger å skape en sosial ramme rundt virksomheten, med felles måltid og ulike aktiviteter på dag og kveldstid.

Grunnlaget for opphold er at den enkelte selv skal gjøre det han eller hun er i stand til å gjøre, f.eks stelle seg selv, holde hybelleiligheten ryddig og ren, gjøre innkjøp, ivareta sin private økonomi osv.

Ulike funksjonstap medfører at noe vil være vanskelig å få til selv og etter fortløpende vurdering vil personalet yte bistand og tilrettelegge slik at den enkelte vil mestre sine daglige behov.

Pårørende oppfordres til å bistå sine med praktiske ting, slik som personlig økonomi, innkjøp av klær / toalettartikler, hjelp til å holde hybelleilighetene rene og ryddige osv.

Tjenestene er hjemlet i ulike lover. Sentrale lover er:
- Lov om sosiale tjenester
- Lov om helsetjenester i kommunen

Boforhold
Senteret har 17 boenheter med eget bad og en liten kjøkkenkrok, samt to enheter hvor to hybelleiligheter deler bad og kjøkkenkrok. Til sammen 21 enheter. I underetasjen på bygget har kommunen i tillegg to leiligheter. Boenhetene er ikke møblerte.
Hver enhet har egen telefon hvor beboer kun betaler for brukte telleskritt. Det er også antenneuttak for radio og tv, brukes tv på hybelleiligheten må hver enkelt betale tv lisens.

I tillegg til selve boenheten kan alle benytte fellesarealene. Arbeidsstuen er åpen på mandag og onsdag fra 08:30 - 14:30, tirsdager er det bingo på Dagsentret og de som ønsker å delta får følge nedover.

Frokost, middag og kveldsmat serveres på spisesalen, henholdsvis kl 08:15, 12:30 og 18:30. I helgene serveres frokosten på den enkelte hybelleilighet. Kaffe serveres på arbeidsstuen kl 10:30 og på stuen 15:30. Mat ut over det som her er nevnt er den enkeltes eget ansvar.

Vi har faste avtaler med prest i den norske kirke og pastor i baptistkirken om andakt, samt Røde kors besøkstjeneste.

Andre lag og foreninger bruker også å avlegge senteret et besøk med jevne mellomrom og skaper en trivelig stund sammen med beboerne.

Legetjeneste
Hver enkelt beboer beholder sin fastlege ved flytting til Vikna bo- og servicesenter. Ønsker en å skifte fastlege kan betjeningen være behjelpelig med dette. Legetimer bestilles og betales av den enkelte.

Renhold
Renhold og orden på boenhetene er i utgangspunktet den enkeltes ansvar. Det innvilges hjelp til praktisk bistand (herunder renhold) ved innflytting. Dette gjøres i eget vedtak. Den enkelte er selv ansvarlig for grundigere renhold og sluttrenhold av boenheten.

Betalingsforhold
Det betales ordinær husleie. Husleie reguleres årlig i desember - som egen politisk sak. Personer som bor ved senteret kan ha rett til bostøtte. Kommunen er behjelpelig med utfylling av egen søknad om dette.

Hvordan få tildelt plass
For å få tildelt en boenhet ved Vikna bo- og servicesenter kan kommunens generelle søknadsskjema benyttes, evt kan "Hjemmebasertetjenester" telefon 74393325 kontaktes. Søknader om plass vil bli behandlet fortløpende i kommunens inntaksteam.
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene: