Eiendomsskattekontoret
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Om oss Kontakt
Eiendomsskattekontoret
Funksjonen som eiendomsskattekontor er per tiden lagt til teknisk etat. Funksjonen ivaretas i nært samarbeid med økonomiavdelingen. Rådmannen avgjør til en hver tid
den mest hensiktsmessige organiseringen/plasseringen av eiendomsskattekontoret. Det påligger eiendomsskattekontoret å sørge for alt administrativt og kontormessig arbeid for Sakkyndig takstnemnd og Klagenemnd.

Ny alminnelig taksering av eiendomsskatt - Med virkning fra 01.01.2015

Vikna kommunestyre vedtok i sak 25/13 ny alminnelig taksering av eiendomsskatt i 2013, utsatt til 2014. Dette gjelder både bebygde og ubebygde eiendommer, som ikke er fritatt etter eiendomsskatteloven § 5 eller § 7. Taksering er foretatt sommeren/høsten 2014, ved innleid firma Jeessaa AS, fra Berrgen.

Takstene foreligger pr. 01.01.2015 på alle eiendommer som får utskrevet eiendomsskatt og danner grunnlaget for eiendomsskatt fra og med 01.01.2015.

I kommunestyresak 100/14 ble skattesatsen fastsatt til 2,7 for boliger og fritidshus, og 4,7 for næring, verker og bruk, teleinstallasjoner, energinett og oppdrettsanlegg.

Alle hjemmelshavere vil bli tilskrevet med skatteseddel i løpet av siste uke i februar 2015. Det vil også bli lagt ut eiendomsskatteliste til offentlig ettersyn 27.02.2015, med tilhørende liste som viser eiendommer som er fritatt for eiendomsskatt.

Det vil være klageadgang på taksten, med klagefrist 15.4.2015.

For mer informasjon om taksering, se vedtatte Rammer og retningslinjer for taksering av eiendomsskatt i Vikna kommune, som er lagt ut nedenfor. Her framgår det bla. a. hvordan det beregnes mht. etasjefaktorer på et bolighus, der loft, underetasje og kjeller teller mindre enn hovedetasjer (bruk av etasjefaktorer - framgår av skatteseddel), som vil gi en mer rettferdig takst ut fra bruksverdi på etasjene. Tidligere var alt Bruksareal (BRA) taksert med samme kvadratmeterpris. Det er også taksert alle uthus og garasjer over 15 m2 BRA, disse var ikke med tidligere. Endringene kan gi ulike utslag på de forskjellige eiendommer og typer boliger, og de nye takstene for 2015 er derfor ikke direkte sammenlignbare med takstene for 2014. Sonefaktorer for boliger framgår også av vedtatte Rammer og retningslinjer for taksering. Eksempelvis er sonefaktoren på Lyngsnes på 0,5 - dvs. at taksten halveres i forhold til Rørvik, der sonefaktoren er 1,0. For fritidsboliger er sonefaktoren på 1,0 i hele kommunen.

Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt

Kontaktperson på teknisk etat:
Bjørn Kristiansen

Tlf: 74 39 33 88 / 915 16 935
E-post: bjorn.kristiansen@vikna.kommune.no

Kontaktperson på Serviceavdelingen:
Inger Marie Lehn

Tlf: 74 39 33 96
E-post: inger.lehn@vikna.kommune.no


Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene: